کارخانه چینی مقصود یکی از بزرگترین تولید کنندگان چینی در کشور که با ظرفیت نیروگاهی  5.6 مگاوات است که با اعتماد به دانش تجربی نخبگان تتاپاور موتور ژنراتورهای خود را سنکرون کرد.