شرکت ایران ملاس تولیدکننده‌ی خمیرمایه فوری در ایران است. شرکت تتاپاور با طراحی برد سنکرون، موتور زنراتورهای این کارخانه را سنکرون و دوسوخته کرده است.