کارخانه ایران ملاس تولیدکننده‌ی خمیرمایه فوری در ایران است. شرکت تتاپاور با طراحی برد سنکرون، موتور زنراتورها را سنکرون و دوسوخته کرده است. که برای تامین برق اضطراری واحد های تولیدی و اداری در کمترین زمان و بدون چشمک وارد مدار میشود.