نیروگاه کاخک:

این نیروگاه برای مزرعه استخراج رمز ارز توسط شرکت تتاپاور با موتور ژنراتور های گازسوز در سال 1400 احداث گردید. در این زمینه شرکت تتاپاور مشاوره های تخصص، تست و اعتماد سازی با تجهیزات کامل لود بانک در بهترین حالت بهینه به انجام رسید. و هم اکنون با حداکثر توان در حال فعالیت میباشد.