اداره بهزیستی مشهد:

سنگرون کردن دیزل ژنراتور اضطراری مربوط به اداره کل بهزیستی مشهد با شبکه سراسری که در سال 1397 انجام شد که باعث اتصال بدون چشمک و قطعی موتور ژنراتور در هنگام قطعی برق شبکه و سوئیج سریع از روی شبکه به برق اضطراری می گردد.