دانشگاه فردوسی ممشهد:

تمامی خوابگاه ها و دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد برای تامین برق اضطراری خود در زمانهای قطعی برق شبکه دیزل ژنراتور با توان های مختلف دارند.

در سال 1398 طی یک قرارداد از سوی واحد مهندسی دانشگاه فردوسی با شرکت تتاپاور تمامی این دیزل ژنراتورها که از برندهای مختلف و با توان های متفاوتی بودند توسط متخصصان شرکت تتاپاور با شبکه سراسری سنکرون گردیدند.