دانشگاه فردوسی به عنوان سومین دانشگاه کشور و قطب علمی شرق کشور است که دارای نیروگاه     مگاواتی است که با اعتماد به  دانش نخبگان شرکت تتاپاور نیروگاه خود را سنکرون و دوگانه سوز کرد.