10 روز قبل نویسنده : site
30 0 0

موتور برق چیست؟ ویژه

موتور برق یا مولد الکتریکی دستگاهی است که انرژی میکانیکی حاصل از سوخت گاز یا بنزین و گازوئیل را به انرژی الکتریسته تبدیل می کند.

12 روز قبل نویسنده : site
34 0 0

موتور ژنراتور چیست؟ ویژه

موتور ژنراتور به دستگاهی گفته می شود که با کوپل شدن یک موتور و یک ژنراتور می تواند با استفاده از سوخت انرژی الکتریکی را تولید کنند.